Informujemy, że świadectwa dojrzałości wraz z odpisami lub informacje o wynikach uzyskanych na egzaminie maturalnym w 2017 r. wydawane będą w szkole w piątek 30 czerwca 2017 r. od godz. 11:30. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. W przypadku, gdy uprawniona osoba nie może osobiście odebrać świadectwa, istnieje możliwość wydania go upoważnionej przez abiturienta osobie. W upoważnieniu (podpisanym własnoręcznie) musi być podane imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru świadectwa oraz jej numer dowodu osobistego.

Osoby, które nie zdały jednego egzaminu obowiązkowego, mają prawo do egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 r. i chcą do niego przystąpić, w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2017 r. powinny złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym na druku dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE w Poznaniu w zakładce Egzamin maturalny - Procedury - Deklaracje-wnioski-protokoły-inne wzory dokumentów - Załącznik 7a_N.