Opublikowano 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 149 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości, że obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do XVII Liceum Ogólnokształcącego są (oprócz obowiązkowo branych w każdym oddziale - języka polskiego i matematyki):

 do klasy I A - historia i wiedza o społeczeństwie,

 do klasy I BC1 - fizyka i informatyka,

 do klasy I BC2 - biologia i chemia,

 do klasy I D - język angielski i geografia

 do klasy I E - język obcy nowożytny (ocena lepsza z dwóch) i geografia.