Opublikowano 19 września 2019 r.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oprócz dotychczasowych świadczeń pielęgniarki szkolnej wprowadza również świadczenia opieki stomatologicznej.  Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy: „Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.”, natomiast ust. 3 mówi, że: „Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 2.” Art. 9 ust. 1 precyzuje, co należy do obowiązków stomatologa:

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.”

Ponieważ w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to zastosowanie ma ust. 3 art. 12, który mówi, że: „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.”

Wobec takich przepisów prawa, po przeanalizowaniu możliwości posiadanych przez ewentualnych świadczeniodawców w zakresie miejsca świadczenia usług oraz liczby uczniów do objęcia opieką informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu może być Quality Dent, którego gabinety mieszczą się przy ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu. (strona internetowa: qualitydent.pl) Działania profilaktyczne, do których również jest zobowiązany świadczeniodawca, będą się w miarę możliwości odbywały na terenie szkoły.

W najbliższym czasie uczniowie otrzymają druk informacji w sprawie chęci korzystania z opieki stomatologicznej lub rezygnacji z tej możliwości. Zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze wypełnienie otrzymanego druku i oddanie go przez dziecko (lub osobiście) wychowawcy w szkole tak, aby organ prowadzący (miasto Poznań) mógł w miarę szybko podpisać odpowiednie porozumienie i można było zacząć korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Uczniowie pełnoletni druk informacji wypełniają osobiście.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu