Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas XVII LO zostaną wywieszone w holu szkoły 20 lipca o godzinie 10.00. Informacje o zakwalifikowaniu kandydata będą też dostępne na internetowej stronie naboru.

Od 20 lipca od godz. 10:00 do 1 sierpnia do godz. 15:00 w godzinach pracy komisji (08:00-15:00) osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę nauki w szkole, dostarczając:

→ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej,

oświadczenie dotyczące uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki - drukuj,

informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa, niezawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły – drukuj,

kartę zdrowia,

dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia,

kwestionariusz osobowy kandydata (tylko osoby, dla których nie byliśmy szkołą pierwszego wyboru - można dostarczyć oryginał, który kandydat wypełniał w czasie rekrutacji na stronie naboru),

informację o wyborze przedmiotu, którego kandydat chciałby się uczyć na poziomie rozszerzonym spośród: biologii, geografii i historii (dotyczy wyłącznie oddziału dwujęzycznego) – drukuj

klasa I C – informacja o wyborze drugiego języka obcego – drukuj

Na formularzach wymagany jest podpis rodzica.