Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zso4.poznan.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- w niektórych informacjach może przeważać zawartość graficzna nad tekstową,

- część dokumentów PDF może być niepoprawnie odczytana przez urządzenia wspomagające,

- niektóre galerie zdjęć mogą nie posiadać opisów alternatywnych,

- niektóre nagłówki mogą nie posiadać odpowiedniej struktury.

Wyłączenia:

mapa z lokalizacją jednostki jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz narzędzia do oceny dostępności stron internetowych (https://webaccessibility.com), w którym spełniono wymagania dostępności na poziomie 81%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto:

  • przycisk TAB zaznacza kolejny element
  • pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie nawigacyjnego menu, zawierającego poszczególne sekcje serwisu
  • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
  • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści
  • w niektórych przypadkach można użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/następny element
  • aby poruszać się po głównym menu witryny, należy użyć klawiszy TAB / TAB + Shift
  • aby dostać się do pozycji menu należy nacisnąć ENTER

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Chyl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618776058. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedury zapewniania informacji i rozpatrywania skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi, dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail) oraz określenie, jaki sposób przekazania niedostępnej dla danej osoby informacji byłby dla niej najwygodniejszy (np. powiększony druk, plik dźwiękowy z nagraniem odczytanej informacji, odczytanie informacji przez telefon, itp.).

Szkoła odpowie na zgłoszenie najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o tym, podając przewidywany realny termin realizacji wniosku, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej w określonej postaci nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy działania szkoły w zakresie realizacji wniosku nie będą dla wnioskującego zadowalające, wnioskujący może złożyć skargę w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony internetowej do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi dziewięć wejść, z których wejście główne przeznaczone jest do codziennego użytku, natomiast pozostałe pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych, wyjścia na boisko szkolne, wyjścia ze świetlicy. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Podjazd znajduje się również między zewnętrznymi drzwiami wejściowymi a wewnętrznymi drzwiami wejściowymi. Dla osób na wózkach dostępne są wyłącznie pomieszczenia na parterze budynku. Budynek nie posiada windy, platform przyschodowych lub innych ułatwień pozwalających na dotarcie na wyższe piętra osobom na wózkach.

Na piętrach znajdują się wyłącznie sale lekcyjne. Interesanci mogą załatwić wszystkie sprawy na poziomie parteru.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udziela woźny szkolny w dyżurce znajdującej się na prawo od wewnętrznych drzwi wejściowych. Udziela on także pomocy w przypadku trudności ze skorzystaniem z podjazdów przy wejściu do szkoły.

Do budynku, na parter, można wejść z psem asystującym. Nie można poruszać się po budynku z psem asystującym w miejscach dostępnych wyłącznie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (wyższe piętra budynku, sala gimnastyczna).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie zapewnia korzystania w sposób stały z tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności możliwe jest zestawienie w sekretariacie połączenia online z tłumaczem.